Voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden

1. Reikwijdte

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van goederen door Roozendaal Health GmbH, Brandgasse 8, 6900 Bregenz, Oostenrijk (hierna " wij " of " ons" genoemd) aan de klant (hierna " klant " of " u " genoemd) ” of waarnaar wordt verwezen als “ u ”) in onze online shop.

(1) Eventuele voorwaarden van de klant die afwijken van en/of verder gaan dan deze algemene voorwaarden, worden geen onderdeel van het contract.

2. Onderscheid tussen ondernemers en consumenten

(1) Sommige bepalingen van deze AV zijn niet van toepassing op alle klanten, maar alleen op consumenten of alleen op ondernemers. Waar dit het geval is, wordt dit specifiek aangegeven op het relevante punt in deze Algemene Voorwaarden.

(2) " Consument " in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn.

(3) " Ondernemers " in de zin van deze algemene voorwaarden zijn natuurlijke en rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid, in overeenstemming met de wettelijke definitie in artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, die een zakelijke relatie met ons aangaan in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

3. Klantenaccount

(1) Voor een comfortabeler gebruik van de online shop heeft u de mogelijkheid om een ​​klantaccount te openen. U bent verplicht om uw toegangsgegevens, zoals uw wachtwoord, vertrouwelijk te behandelen en ons in geval van verlies of ongeoorloofd gebruik van uw toegangsgegevens onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4. Totstandkoming van het contract, taal van het contract

(1) Alleen wanneer u de goederen en/of diensten bestelt, is er een bindend aanbod om een ​​overeenkomstig contract te sluiten. Om de bestelling te plaatsen, plaatst u de geselecteerde goederen in het winkelwagentje, doorloopt u de rest van het bestelproces op de website en voert u daar de gevraagde informatie in. Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle bestelgegevens nogmaals te controleren en indien nodig te corrigeren. Pas wanneer u de bestelling verzendt, doet u een bindend aanbod om een ​​contract te sluiten.

(2) Wij kunnen uw bod binnen twee dagen verwerken

  • Het verzenden van een orderbevestiging per post, fax of e-mail,
  • levering van de goederen of
  • aanvraag voor betaling

aannemen; Het moment waarop u onze orderbevestiging, goederen of betalingsverzoek ontvangt, is bepalend voor het naleven van de deadline.

(3) Contracttaal is Duits.

5. Opslag van contractbepalingen

Wij slaan de contractbepalingen op, d.w.z. de bestelgegevens en deze algemene voorwaarden. U kunt de contractuele bepalingen afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functionaliteit van uw browser (meestal "Afdrukken" of "Bestand" > "Opslaan als"). De bestelgegevens staan ​​in het besteloverzicht, dat wordt weergegeven in de laatste stap van de bestelling. De contractuele bepalingen, inclusief de algemene voorwaarden, staan ​​ook in de e-mail met de orderbevestiging, die we je sturen als je bestelling wordt geaccepteerd.

6. Leveringsstoringen

Indien een besteld artikel niet kan worden geleverd omdat wij ondanks zijn contractuele verplichting buiten onze schuld niet door onze leverancier worden geleverd, hebben wij het recht de overeenkomst te herroepen. In dit geval zullen we de klant onmiddellijk informeren dat de bestelde goederen niet meer beschikbaar zijn en zullen we de reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetalen.

betaling

Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd.

8. Eigendomsvoorbehoud

(1) Voor consumenten geldt het volgende:

Het door ons geleverde product blijft ons eigendom tot volledige betaling (voorbehouden goederen).

(2) Voor ondernemers geldt het volgende:

Wij behouden ons het eigendom van de gereserveerde goederen voor totdat alle betalingen uit de zakelijke relatie met de klant zijn ontvangen. Wij verbinden ons ertoe onze zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt; De selectie voor het vrijgeven van zekerheden wordt door ons gedaan.

De klant heeft het recht om de voorbehouden goederen door te verkopen aan een derde partij in de normale gang van zaken; hij draagt ​​hierbij echter alle vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop aan ons over.

9. Aanspraken op gebreken (garantie)

(1) Voor consumenten geldt het volgende:

Op onze garantieverplichtingen zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

(2) Voor ondernemers geldt het volgende:

Als de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel, moet hij de goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteren. Herkenbare gebreken dienen direct na ontvangst van de goederen of - indien het gebrek pas later aan het licht komt - direct na ontdekking schriftelijk aan ons te worden gemeld. De tijdige verzending van de kennisgeving is voldoende om de rechten van de klant te behouden. Bij gebreke hiervan worden de goederen als goedgekeurd beschouwd. Dit geldt niet als we het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

Als er een gebrek is aan het gekochte artikel, geven wij in eerste instantie een garantie door middel van aanvullende prestaties, naar onze keuze in de vorm van het verhelpen van het gebrek of een vervangende levering. Als de latere prestatie mislukt, heeft de klant het recht om de tegenprestatie te verminderen of - in het geval van significante gebreken - om zich terug te trekken uit het contract.

Aanspraken van de koper op grond van materiële gebreken verjaren na een jaar na levering van het gekochte object aan de klant. Hiervan uitgesloten zijn schadeclaims van de koper, die gericht zijn op vergoeding van lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid als gevolg van een gebrek waarvoor wij verantwoordelijk zijn of die te wijten zijn aan grove nalatigheid van ons of onze plaatsvervangende agenten; voor deze vorderingen geldt de wettelijke verjaringstermijn.

10. Disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid

Voor onze aansprakelijkheid voor schade geldt het volgende:

(1) In geval van opzet en grove nalatigheid, ook van onze plaatsvervangende agenten, zijn wij aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor schade aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door nalatigheid.

(2) In het geval van materiële schade en vermogensschade veroorzaakt door nalatigheid, zijn wij alleen aansprakelijk in het geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, maar het bedrag is beperkt tot de voorzienbare en contracttypische schade op het moment van levering. tijdstip van totstandkoming van het contract; Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de vervulling in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen.

(3) Afgezien daarvan is aansprakelijkheid van onze kant, ongeacht de rechtsgrondslag, uitgesloten.

(4) De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in de bovenstaande paragrafen (1) tot (3) zijn mutatis mutandis ook van toepassing op onze plaatsvervangende agenten.

(5) Aansprakelijkheid als gevolg van het aannemen van een garantie of op grond van de wet op productaansprakelijkheid blijft onaangetast door de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in de paragrafen (1) tot (4) hierboven.

11. Rechtskeuze, plaats van jurisdictie

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het VN-kooprecht is uitgesloten. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing op een consument voor zover deze geen dwingende wettelijke bepalingen beperkt van de staat waar hij zijn woon- of verblijfplaats heeft.

(2) De bevoegde rechtbank bij transacties met handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen is de vestigingsplaats van ons bedrijf. We hebben echter het recht om ervoor te kiezen om te dagvaarden op de maatschappelijke zetel van de klant.

12. Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen eenentwintig dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​eenentwintig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons - Roozendaal Health GmbH, Brandgasse 8, 6900 Bregenz, Oostenrijk, Tel 0043 5574 45013, Fax 00435574 45013 89, e-mail care@roozenbelt.com - door middel van een duidelijke verklaring (bijv. verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen eenentwintig dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan eenentwintig dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van eenentwintig dagen is verstreken. U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is onder meer niet van toepassing op overeenkomsten

  • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Onder andere bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verwijderd.

Voorbeeld herroepingsformulier